4.3: Các câu hỏi bạn nên hỏi khách hàng khi phỏng vấn