Điều khoản & Điều kiện

Chào mừng bạn đến với Social Savvy Hub!

Các nội dung trong Điều khoản & Điều kiện này liệt kê các nguyên tắc và quy định được áp dụng cho việc sử dụng trang web của Social Savvy Hub, sở hữu dưới tên miền courses.ngocminnsocial.com.

Vui lòng đọc kỹ toàn bộ thông tin được liệt kê trong trang Điều khoản & Điều kiện trước khi sử dụng trang web của chúng tôi.

Khi bạn truy cập trang web này, chúng tôi hiểu rằng bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện này. Không tiếp tục sử dụng Social Savvy Hub hay trang web courses.ngocminnsocial.com nếu bạn không đồng ý thực hiện tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu tại trang này.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Trừ khi có quy định khác, các tài sản trên trang web này bao gồm tất cả thiết kế, âm thanh, văn bản, đồ họa, biểu tượng đều được thuộc quyền sở hữu trí tuệ và cấp phép cho Như Ngọc (Ngọc Minn). Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ được bảo lưu. Bạn có thể truy cập vào phần này từ trang web của chúng tôi cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại theo các hạn chế được đặt ra trong các điều khoản và điều kiện này.

Bạn không được:

Phân phối các bản sao của tài liệu trên trang web này cho một người hoặc một nhóm người, những người chưa mua sản phẩm.

Sao chép, tải xuống, phân phối, bán lại hoặc chuyển giao tài sản trí tuệ của chúng tôi theo bất kỳ cách nào mà vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi.

Yêu cầu quyền sở hữu đối với bất kỳ tài sản trí tuệ nào, bao gồm bài học âm thanh, bài học video, tài liệu, danh sách kiểm tra, nhãn hiệu và bất kỳ những tài liệu khác dưới các định dạng khác.

Nếu bạn vi phạm những hạn chế này, bạn sẽ bị chúng tôi huỷ tài khoản ngay lập tức mà không được hoàn lại phí. Sau khi chấm dứt, bạn sẽ được yêu cầu hủy mọi tài liệu đã tải xuống và bị từ chối tham gia các chương trình khác trong tương lai của chúng tôi.

THAY ĐỔI THÔNG TIN THÀNH VIÊN

Bạn không được sử dụng tài khoản của thành viên khác và không được phép chia sẻ tên người dùng hoặc mật khẩu của mình với các cá nhân khác. Là chủ sở hữu duy nhất của tài khoản, bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản của bạn.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do bạn sử dụng sai và không tuân thủ các điều khoản này.

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin chính xác trên các trang web của chúng tôi, chúng tôi không đảm bảo độ chính xác hoàn toàn của thông tin.

Chúng tôi cũng cung cấp đường dẫn đến một số trang ngoài, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm về mặt nội dung trên những trang này. Bạn sẽ chịu trách nhiệm về việc nhấp vào và tải về các thông tin từ đường dẫn đó.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại trực tiếp, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại về lợi nhuận bị mất, gián đoạn kinh doanh và mất chương trình hoặc thông tin) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng các trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ thông tin nào được cung cấp trên trang web hoặc trong sản phẩm có bất kỳ khiếu nại nào về lỗi, thiếu sót hoặc các điểm không chính xác khác trong sản phẩm hoặc cách giải thích theo đó.

HIỆU LỰC THỎA THUẬN CỦA HỢP ĐỒNG

Các điều khoản quy định tại Quy định sử dụng này có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới người sử dụng. Chúng tôi sẽ công bố rõ trên Website, về những thay đổi, bổ sung đó.

Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Quy định sử dụng này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Quy định sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.

Thỏa thuận này có giá trị như Hợp Đồng. Người Dùng hiểu rằng, đây là hợp đồng điện tử, Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử không thể bị phủ nhận chỉ vì hợp đồng đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu theo Pháp Luật về Giao Dịch Điện Tử. Bằng cách nhấn vào nút “Đăng kí”, Người Dùng hoàn toàn đồng ý và đã hiểu các điều khoản trong Hợp Đồng này và Hợp Đồng có hiệu lực kề từ thời điểm này. Nếu vi phạm các Điều khoản này, bạn đồng ý chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường thiệt hại (Nếu có) với Social Savvy Hub dưới tên courses.ngocminnsocial.com